Vyhľadávanie

V ponuke je 24 nehnuteľností.

Pravidlá (zásady) Ochrana osobných údajov

 

Naša realitná kancelária pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len „OÚ“) nezverejňujeme bez ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.

Naša realitná kancelária zbiera len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné za účelom  uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.

Taktiež plne rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov, a my sa snažíme uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti o opravu/zmenu OÚ je rkboreal-ZVNC-gmail.com)

Rovnako zodpovedne pristupujeme k likvidácii spracovávaných osobných údajov. V prípade, ak odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinný zo zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich uzatvorenia.

Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím zasielajte buď na adresu: RK BOREAL s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, alebo mailovú adresu: rkboreal-ZVNC-gmail.com.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do 1 mesiaca odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným spôsobom.

Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na adresu rkboreal-ZVNC-gmail.com okrem prípadov, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši klienti bezodkladne informovaní.

Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia koncipuje jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.

Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie (vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)

Incidenty – v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre práva nášho klienta.

Naši spolupracovníci sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Pravidlá ochrany OÚ, najmä sú povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ, neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.