Vyhľadávanie

V ponuke je 21 nehnuteľností.

Vždy jednáme kvalifikovaným spôsobom, v dobrej viere, s najvyššou odbornou spôsobilosťou, čestne, zdvorilo, a v súlade s   dobrými mravmi.

Svojim konaním v žiadnom prípade nepoškodíme oprávnené záujmy a práva klienta, uplatňujeme princípy rovnoprávnosti, nestranného jednania voči všetkým bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, národnosť, pohlavie, vek.

Volíme také postupy jednania, aby sme nezneužili svoje postavenie v neprospech klienta.

Bez súhlasu klienta nezverejníme dôverné informácie ktoré nám zveril klient, zachováme mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch, a to aj po ich ukončení.

Nezapojujeme sa priamo alebo nepriamo do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť pokladaná za vyhľadávanie alebo vymáhanie úplatku, nelegálnych provízií alebo iných platieb či výhod.

Spolupracujeme s ostatnými realitnými kanceláriami iba vtedy, ak je to v záujme klienta. Pri takejto spolupráci rešpektujeme zásady dobrej spolupráce, zdvorilosti a kolegiality.

Pre vlastný prospech a potrebu si neprivlastníme žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok spoločnosti, spolupracovníkov, klientov či obchodných partnerov.  

Sme si vedomí svojej zodpovednosti v procese obchodovania s nehnuteľnosťami, a preto sa neustále zdokonaľujeme vo všetkých oblastiach súvisiacich s týmito činnosťami.

Vždy jednáme v prospech firmy, ktorú reprezentujeme a šírime jej dobré meno.